Nowy IMR-6

Pragniemy przedstawić najnowszy Impulsowy Miernik Rezystancji typu IMR-6, który już wkrótce trafi do naszej oferty.

Potrzeba pomiaru rezystancji uziemienia występuje każdorazowo po jego wykonaniu oraz okresowo podczas jego eksploatacji. Pomiary okresowe przeprowadza się w celu wyeliminowania usterek, które mogą powstać na skutek działania upływu czasu oraz warunków atmosferycznych, które to także wpływają na parametry uziemień.
Rezultatem pomiarów rezystancji uziemienia jest sprawdzenie, czy spełnione są warunki ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej oraz przeciwprzepięciowej

Najczęściej stosowane metody miernikiem IMR-6 to:

  • 2-przewodowa – wymaga dostępnego dobrze uziemionego złącza pomocniczego (sondy
  • prądowej) najlepiej o znanej rezystancji,
  • 3-przewodowa – najpowszechniejsza metoda stosowana wtedy, kiedy niedostępne jest dobrze uziemione złącze pomocnicze o znanej rezystancji,
  • 4-przewodowa – rozwinięcie metody 2-przewodowej,
  • metody selektywne przy użyciu cęgów do pomiaru prądu,
  • pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera,
  • pomiar jednego z uziomów połączonych równolegle,
  • metoda trzy uziomy.